قوانین و مقررات آموزشی

دانشجویان عزیز می توانند از لینک ذیل نسبت به دریافت و مطالعه آخرین قوانین و مقرران آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام نمایند.

دریافت قوانین و مقررات آموزشی