ریاست

جناب آقای بهروز هاشمی

سوابق علمی

1- کارشناسی – مهندسی معماری از دانشگاه علامه محدث نوری

2- کارشناسی ارشد – مهندسی معماری از دانشگاه آزاد قزوین

سوابق آموزشی

1- مدرس دانشگاه از سال 91

2- معاونت پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری رودهن

3- مدیر گروه رشته های معماری ، شهرسازی و عمران مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری رودهن

سوابق شغلی

1- معاون فنی و شهرسازی شهرداری رودهن

2-مسئول امور قراردادها شهرداری رودهن

3- مسئول واحد طرح و برنامه شهرداری رودهن

4- مسئول واحد ممیزی شهرداری رودهن

5- دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری رودهن