چارت تحصیلی

دانشجویان عزیز می توانند با کلیک بر روی رشته مورد نظر چارت درسی مربوطه را دانلود نمایند.

مقطع کاردانی

1-کاردانی حرفه ای معماری داخلی

2- کاردانی فنی شهر سازی

3- کاردانی فنی معماری شهری

4- کاردانی حرفه ای روابط عمومی

5- کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات – خدمات الکترونیک شهر

 مقطع کارشناسی ناپیوسته

1-مهندسی فناوری محیط زیست – بازیافت و پسماند

2-مهندسی فناوری اطلاعات – خدمات رایانه ای در شهرداری

3-مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی

4- مهندسی فناوری معماری – طراحی و نو سازی بافت های فرسوده

دروس عمومی

کاردانی فنی و حرفه ای (جدید)

کارشناسی حرفه ای / مهندسی فناوری (جدید)

دروس مهارت مشترک