حراست

محمدرضا خورند به عنوان مسئول حراست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری رودهن منصوب گردید.

شماره تماس با ایشان 09902831966